De meeste ziekenhuizen, huisartsen en andere zorginstellingen werken met digitale patiëntendossiers. Maar het zou nog mooier zijn als zij de gegevens van patiënten ook onderling elektronisch met elkaar uit kunnen wisselen. De nieuwe wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) wil deze digitale gegevensuitwisseling in de zorg verplicht stellen. Wat betekent dit voor u?

 

In september stemde de Tweede Kamer unaniem vóór het wetsvoorstel (de Wegiz) waarmee de elektronische uitwisseling van patiëntgegevens in de zorg verplicht wordt. De wet, die nu in behandeling is bij de Eerste Kamer, houdt in dat zorginstellingen verplicht zijn ervoor te zorgen dat gegevens van patiënten digitaal kunnen worden uitgewisseld. Hiervoor is het nodig dat systemen van verschillende zorginstellingen met elkaar kunnen communiceren. Waarom is dit belangrijk? En wat levert het u op? Vier vragen en antwoorden.

 

Hoe is het nu geregeld?
De uitwisseling van patiëntgegevens gaat nu nog vaak op papier of via e-mail, fax of cd-rom. Hierdoor zijn patiëntgegevens niet altijd goed beveiligd. Daarnaast moeten zorgprofessionals nu vaak gegevens overtypen, onnodig zoeken naar en rondbellen voor de juiste informatie of gegevens opnieuw opvragen bij de patiënt zelf. Een tijdrovend en foutgevoelig proces.

 

Wat is het voordeel van het elektronisch uitwisselen van patiëntgegevens?
Kortgezegd: minder fouten en tijdswinst. Wanneer zorgverleners eenvoudig digitaal gegevens met elkaar kunnen delen, kunnen patiënten sneller worden geholpen. Veel relevante informatie is immers al paraat. Daarbij kunnen vermijdbare fouten worden voorkomen. Denk aan fouten die ontstaan bij het overtypen van gegevens, maar ook missers als het niet anticiperen op bepaald medicijngebruik of allergieën. Verder voorkomt goede uitwisseling van informatie dat patiënten onnodig (opnieuw) onderzoeken moeten ondergaan.

 

Wat levert het op in de ouderenzorg?
Het aantal ouderen groeit, net als hun behoefte aan zorg. Tegelijkertijd neemt het aantal zorgverleners juist af. Dus is het zaak de zorg zo efficiënt mogelijk te organiseren. Vaak hebben ouderen te maken met meerdere zorgaanbieders. Na een operatie herstellen ze bijvoorbeeld in een verpleeg- of verzorgingshuis, of thuis met hulp van de thuiszorg. Of ouderen krijgen zorg aan huis in samenspraak met de huisarts, medisch specialisten of een fysiotherapeut. Voor deze zorgverleners is snelle toegang tot de juiste gegevens cruciaal om goed en efficiënt te kunnen werken. Het zorgt voor de juiste zorg op de juiste plek.

 

Moet ik hier als patiënt iets voor doen?
Voorwaarde is nu nog dat u als patiënt expliciet toestemming geeft voor de elektronische uitwisseling van uw gegevens. Dit terwijl de meeste patiënten ervan uitgaan dat hun gegevens al beschikbaar zijn voor hun zorgverleners. Een heel aantal partijen in het zorglandschap heeft daarom een gezamenlijke brief gestuurd naar de Tweede Kamer waarin ze pleiten om die toestemming voor het delen van gegevens makkelijker te maken met een zogenoemde ‘opt-out’. Dat wil zeggen dat medische gegevens altijd beschikbaar zijn voor zorgverleners, tenzij een patiënt daar nadrukkelijk bezwaar tegen maakt. Naar deze opt-out-regeling wordt momenteel onderzoek gedaan.