Het aantal mantelzorgers zal de komende jaren naar verwachting minder hard stijgen dan het aantal 75-plussers dat behoefte heeft aan deze vorm van zorg. Zo blijkt uit een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).  

In 2018 ontvingen 230.000 zelfstandig wonende 75-plussers mantelzorg. Deze groep zal de komende twintig jaar met maar liefst 70 procent groeien naar bijna 390.000 hulpbehoevenden. Het aantal mensen dat wekelijks vier uur of meer mantelzorg kan verlenen, stijgt in dezelfde periode veel minder hard. Namelijk met nog geen 7 procent (van 1,11 miljoen naar 1,18 miljoen). Dit betekent dat het gemiddelde aantal mantelzorgers per 75-plusser in 2040 uitkomt op drie. Vorig jaar waren er nog bijna vijf mantelzorgers per oudere.

Regionale verschillen

Het SCP en het PBL wijzen erop dat het hier gaat om het landelijke gemiddelde en dat er regionale verschillen zijn. In de stedelijke regio’s en de provincie Flevoland is de situatie gunstiger dan in regio’s aan de rand van Nederland. Zo waren er in 2018 per oudere landelijk gemiddeld acht mantelzorgers beschikbaar tegenover slechts vier in Zeeuws-Vlaanderen. Vooral in regio’s buiten de Randstad is het extra belangrijk om te anticiperen op de daling van het aantal mantelzorgers.

75-plussers zorgen vaker voor elkaar

Uit het onderzoek blijkt verder dat het aantal 75-plussers dat mantelzorg aan leeftijdsgenoten verleent naar verwachting zal stijgen. Tegelijkertijd neemt het aantal jongere mantelzorgers langzaam af. Oudere mantelzorgers verlenen vaak meer uren zorg. Dit zal in de toekomst zo blijven, maar het is niet voldoende om de krapte in de verlening van mantelzorg op te vangen.